اومانیسم

اومانیسم سکولار – Secular humanism

اومانیسم سکولار

انسان‌گرایی سکولار یا اومانیسم سکولار فلسفه‌ای است که بر پایه خرد- اخلاقیات و دادگری است- و به طور ویژه هرگونه پایه فراطبیعی و مذهبی برای اخلاقیات را رد می‌کند- به نظر اومانیست‌های سکولار اخلاقیات ارتباطی با دین ندارد- مانند انواع دیگر اومانیسم- اومانیسم سکولار بر روی روش‌هایی که به زندگی شاد آدمی می‌انجامد تاکید می‌کنند

توضیحات بیشتر »

اومانیسم – Humanism

اومانیسم

انسان‌گرایی اومانیسم یا امانیسم – جهان‌بینی فلسفی و اخلاقی است که با نفی هرگونه ماوراالطبیعه بر خردگرایی و روش علمی تکیه می‌زند.

توضیحات بیشتر »

اومانیسم اسلامی – Islamic humanism

اومانیسم اسلامی

در میان فیلسوفان ایرانی – شماری را می توان –انسان مداران اسلامی– خواند یعنی فهرستی که عموما ابن مسکویه – ابوحیان توحیدی متوفی به سال ۳۹۹ ۱۰۰۹ و استادش ابوسلیمان سجستانی ۱ متوفی به سال ۳۷۲ ۹۸۱ و بسیاری از چهره های فرعی آن عصر را در برمی گیرد

توضیحات بیشتر »