خانه / پارادوکس / نیوکامب – Newcomb paradox

نیوکامب – Newcomb paradox

پارادوکس نیوکامب
پارادوکس نیوکامب

پارادوکس نیوکامب – یا مسیله نیوکامب- یک آزمایش فکری است درباره بازی بین دو نفر- که به نظر می‌رسد یکی از آن‌ها می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند- این‌که این مسیله را واقعا می‌توان یک پارادوکس نامید- مورد بحث است و از سوی برخی از فیلسوفان با تردید نگریسته شده است

پارادوکس نیوکامبم نیوکامب

پارادوکس نیوکامب- توسط ویلیا- از دانشگاه کالیفرنیا طراحی شده است. اگرچه شهرت آن در بین جامعه فلسفی- مرهون تحلیلی است که رابرت نوزیک از آن ارایه داد و در سال ۱۹۶۹ به چاپ رسانید.
مسیله

فردی بازی‌ای را انجام می‌دهد که نتیجه آن تحت تاثیر پیشگو است- موجودی که به نوعی نامعلوم آموزش دیده تا رفتار مردم را پیش‌بینی کند. ماهیت دقیق این پیشگو- در روایت‌های مختلفی از که مسیله می‌شود- با هم فرق می‌کند. برخی می‌گویند این پیشگو- به این دلیل شناخته‌شده است که هیچ‌گاه اشتباهی از او سر نمی‌زند و کاملا خطاناپذیر است. برخی دیگر فرض می‌کنند که پیشگو- می‌تواند میزان کمی خطا نیز داشته باشد. این پیشگو می‌تواند یک موجود فراهوشمند فضایی- کامپیوتری که مغز بازیکن‌ها را آنالیز می‌کند یا نوعی قدرت ماورایی دیگر باشد. اگرچه در روایت اصلی‌ای که نوزیک آن را تعریف می‌کند- او می‌گوید که پیش‌بینی پیشگو -تاحد زیادی حتمی- است.

به بازیکن این بازی- دو جعبه داده می‌شود. جعبه الف و جعبه ب. او دو حق انتخاب بیشتر ندارد: – یا هر دو جعبه را با هم بردارد – یا تنها جعبه ب را انتخاب کند. جعبه الف- همیشه ۱۰۰۰ دلار پول نقد دارد- اما محتوی جعبه ب- این‌گونه تعیین می‌شود: چند دقیقه قبل از بازی- پیشگو- پیش‌بینی می‌کند که بازیکن- جعبه ب را به تنهایی انتخاب می‌کند یا هر دو جعبه را با هم. اگر پیشگو- پیش‌بینی کند که او هر دو جعبه را با هم برمی‌دارد- در داخلِ جعبه ب- هیچ پولی گذاشته نمی‌شود. اما اگر او پیش‌بینی کند که بازیکن- تنها جعبه ب را برمی‌دارد- آن‌گاه در جعبه ب- ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار پول قرار خواهد گرفت. زمانی که بازی شروع می‌شود و از بازیکن خواسته می‌شود که جعبه‌اش را انتخاب کند- پیشگو از قبل پیش‌بینی‌اش را کرده و محتوای جعبه ب- از قبل در آن قرار گرفته است. به عبارتی در شروع بازی- جعبه ب یا محتوی ۱ میلیون دلار پول نقد- یا خالی است و دیگر پیشگو- نمی‌تواند محتوی جعبه ب را تغییر دهد. پیش از شروع بازی- بازیکن از تمام قانون‌های آن خبر دارد و می‌داند که محتوی جعبه ب- از پیش چگونه تعیین شده و اینکه پیش‌بینی پیشگو- خطاناپذیر است. تنها چیزی که او از آن خبر ندارد- پیش‌بینی‌ای است که پیشگو کرده و به عبارتی اینکه جعبه خالی است یا نه. در چنین شرایطی بازیکن چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کار خواهد کرد؟

 

استراتژی های نظریه بازی ها

انتخاب پیش بینی شده انتخاب واقعی پرداخت
A + B A + B $1,000
A + B B $0
B A + B $1,001,000
B B $1,000,000

 

نوزیک در مقاله 1969 خود اشاره کرد که – تقریبا برای همه- کاملا روشن و واضح است آنچه باید انجام شود. مشکل این است که این افراد به نظر می رسد تقسیم تقریبا مساوی بر روی این مشکل- با تعداد زیادی فکر که تنها بودن احمقانه نیمه مخالف است .-

نظریه بازی ها دو استراتژی برای این بازی که بر مبنای اصول مختلف تکیه ارایه می دهد: اصل مطلوبیت مورد انتظار و اصل برتری استراتژیک. مشکل این است که به نام یک تناقض به دلیل دو تجزیه و تحلیل که هر دو صدا دادن به طور مستقیم منطقی متضاد پاسخ به این سوال که چه انتخاب حداکثر پرداخت بازیکن.

با توجه به مطلوبیت مورد انتظار زمانی که احتمال پیش بینی بودن حق تقریبا قطعی و یا مسلم است- بازیکن باید جعبه B را انتخاب نمایید این انتخاب ها به حداکثر می رساند- تنظیم آنها را در مورد برنده بازیکن 1,000,000 $ در هر بازی.

بازیکن تحت اصل تسلط استراتژی این است که همیشه بهتر است را انتخاب کنید- انتخاب هر دو جعبه A و B همیشه از تنها انتخاب B. این حال- ابزار مورد انتظار از -همیشه 1000 $ بیشتر از B- عملکرد 1000 $ بیشتر بستگی به پرداخت آماری از بازی- وقتی پیش بینی پیش بینی تقریبا خاص یا خاص است- انتخاب هر دو مجموعه A و B بردن بازیکن در حدود 1-000 $ در هر بازی.

دیوید ولپرت و گرگوری بنفورد نشان می دهد که هیچ درگیری بین این دو استراتژی وجود دارد- مشکل نیوکامب در واقع نشان دهنده دو بازی های مختلف با نتایج مختلف احتمالاتی و درگیری به دلیل این تعریف مبهم از بازی ناشی میشود. آنها همچنین توجه داشته باشید که استراتژی بهینه برای هر کدام از این بازی ها بر روی عصمت پیش بینی- و پرسش از علیت- جبر بستگی ندارد- و رایگان خواهد را به این استراتژی عامل نیست.

علیت و اختیار 

انتخاب پیش بینی شده انتخاب واقعی پرداخت
A + B A + B $1,000
B B $1,000,000

 

مسایل علیت بوجود می آیند که پیش بینی شده است به عنوان معصوم و ناتوان از خطا فرض- نوزیک اجتناب این مسیله را با قبول که پیش بینی پیش بینی هستند -تقریبا به طور قطع- درست- در نتیجه بر خلاف هر گونه مسایل عصمت و علیت. نوزیک همچنین تصریح می کند که اگر پیش بینی پیش بینی کرد که این بازیکن به صورت تصادفی انتخاب می کنید- پس از آن جعبه B حاوی چیزی خواهد شد. این فرض که حوادث ذاتا تصادفی یا غیر قابل پیش بینی نمی خواهد به بازی در طول فرآیند ساخت انتخاب- مانند اراده آزاد یا فرآیندهای ذهن کوانتومی آمده به هر حال. با این حال- این مسایل هنوز هم می تواند در مورد یک پیش بینی معصوم پرداخته شده است. تحت این شرایط- به نظر می رسد که مصرف تنها B گزینه صحیح است. این تجزیه و تحلیل استدلال می کند که ما می توانیم از امکانات است که بازگشت $ 0 و 1001000 $- به عنوان آنها هر دو نیاز به که پیش بینی ساخته شده است که پیش بینی نادرست نادیده بگیرد- و مشکل می گوید که پیش بینی هرگز اشتباه است. بنابراین- انتخاب می شود که آیا به هر دو جعبه با 1000 $ یا به فقط جعبه B را با 1,000,000 $  – بنابراین در نظر گرفتن فقط جعبه B را همیشه بهتر است.

ویلیام لین کریگ پیشنهاد کرده است که- در یک جهان با پیش بینی کامل -و یا ماشین زمان- به دلیل یک ماشین زمان می تواند به عنوان یک مکانیسم برای ساخت یک پیش بینی استفاده می شود- علیت معکوس می تواند رخ دهد. اگر یک شخص واقعا می داند آینده- و دانش اقدامات خود تاثیر می گذارد- پس از آن حوادث در آینده خواهد شد و باعث اثرات در گذشته است. انتخاب انتخابگر خواهد شد که در حال حاضر باعث عمل پیش بینی است. برخی به این نتیجه رسیدند که اگر ماشین زمان یا پیش بینی کامل می تواند وجود داشته باشد- پس از آن وجود دارد می تواند بدون اراده آزاد و انتخابگران را انجام خواهد داد هر آنچه که آنها بخت به انجام. روی هم رفته- تناقض بیان دیگری از مشاجره های قدیمی است که اراده آزاد و جبرگرایی ناسازگار است- از جبرگرایی وجود پیش بینی کامل را قادر می سازد. به عبارت دیگر- این تناقض می تواند معادل پارادوکس پدربزرگ میانجامد- تناقض پیش فرض پیش بینی کامل- دلالت بر -انتخاب- است آزاد را انتخاب کنید- در عین حال به طور همزمان فرض انتخاب می تواند مورد بحث و تصمیم گرفت. این نشان می دهد برخی از که پارادوکس مصنوع از این فرضیات متناقض است.

گری درشر در کتاب خوب خود استدلال می کند  و ریال که این تصمیم درست است یک جعبه- با توسل به یک وضعیت او استدلال می کند مشابه است –

الیعزر Yudkowsky استدلال می کند که این تصمیم درست است یک جعبه- از مفهوم عقلانیت به عنوان -برنده نظام- و یک اصل او -قوام بازتاب- می نامد.

اندرو ایروین استدلال می کند که این مشکل را به تناقض Braess- ساختاری ریخت است- در نتیجه غیر بصری اما در نهایت غیر متناقض در مورد نقطه تعادل در سیستمهای فیزیکی از انواع مختلف

موثر بر پیش بینی

سیمون برگس استدلال کرده است که ما نیاز به رسمیت شناختن دو مرحله به مشکل. مرحله اول این است که قبل که پیش بینی همه اطلاعات که در آن پیش بینی بر اساس خواهد شد به دست آورد. اگر- برای مثال- فرض کنیم که پیش بینی حداقل تا حدی بر اساس یک اسکن مغز از بازیکن پس از آن در مرحله اول نمی خواهد بیش از حداقل تا زمانی که اسکن مغز گرفته شده است باشد. یک نکته مهم برای درک این است که در حالی که بازیکن هنوز در آن مرحله اول- آنها را احتمالا قادر به نفوذ پیش بینی پیش بینی -به عنوان مثال- با متعهد به در نظر گرفتن تنها یک جعبه- باشد. مرحله دوم آغاز پس از اتمام اسکن مغز -و / یا پس از جمع آوری هر گونه اطلاعات دیگر که در آن بر اساس پیش بینی است-.  برگس اشاره می کند- در حال حاضر مرحله اول که در آن همه ما خودمان را پیدا است. علاوه بر این- یک حس روشن است که در مرحله اول مهم تر از دومی است به دلیل آن است که این بازیکن می تواند تعیین کند که آیا 1,000,000 $  است در جعبه B. هنگامی که آنها به مرحله دوم وجود دارد- بهترین است که می تواند انجام شده است برای تعیین اینکه آیا برای دریافت 1000 $ در جعبه A.

کسانی که متقاعد شده توسط روش برجس نمی گویم- برای جلب مشتری در دادگاه- یا که منطقی به یک جعبه است یا این که آن منطقی به دو جعبه است. در عوض- آنها استدلال می کنند که یک بازیکن باید تصمیم خود را در حالی که در مرحله اول و که که تصمیم باید برای ارتکاب به یک بوکس. هنگامی که در مرحله دوم- تصمیم منطقی به دو جعبه باشد- اگر چه با آن مرحله بازیکن در حال حاضر باید ذهن خود را به یک جعبه ساخته شده اند. برگس بارها تاکید کرد که او استدلال نیست که در آن بازیکن باید ذهن خود را در رسیدن به مرحله دوم را تغییر دهید. استراتژی امن و منطقی به اتخاذ است که به سادگی یک تعهد به یک بوکس را در حالی که در مرحله اول و به هیچ وجه قصد مردد از این تعهد- به عنوان مثال- یک ‘قطعنامه بی حد و حصر. برگس اشاره می کند که کسانی که چنین تعهد و در نتیجه از دست در 1,000,000 $ به سادگی موفق به آماده می شود. در مقاله اخیر بیشتر برگس که توضیح داده شده است- با توجه به تجزیه و تحلیل خود- مشکل نیوکامب باید به عنوان شبیه به پازل سم بودن دیده می شود. دلیل این است که هر دو مشکلات برجسته این واقعیت است که می توان به یک دلیل به قصد انجام کاری را بدون نیاز به یک دلیل به واقع آن را انجام دهد.

با توجه به ساختار سببی- برگس همواره الری Eells و دیگران در درمان مشکل نیوکامب را به عنوان یک مشکل علل شایع است. برخلاف دیوید لوییس- او در برابر این ایده است که مشکل نیوکامب است نسخه دیگری از معمای زندانی است استدلال می کند. استدلال برجس در این نقطه به ساختارهای علی متضاد از این دو مشکل بر.

آگاهی 

پارادوکس نیوکامب همچنین می توانید به این سوال که آگاهی ماشین مربوط می شود- به خصوص اگر یک شبیه سازی کامل از مغز یک فرد را به آگاهی از آن شخص را تولید کند.  فرض کنید ما را پیش بینی می شود یک ماشین است که در پیش بینی خود را وارد توسط شبیه سازی مغز از انتخابگر زمانی که با مشکل که جعبه را به انتخاب مواجه است. در صورتی که شبیه سازی تولید آگاهی از انتخابگر- سپس انتخاب نمی توانید بگویید که آیا آنها در مقابل جعبه ایستاده در دنیای واقعی و یا در دنیای مجازی تولید شده توسط شبیه سازی در گذشته است. انتخابگر -مجازی- در نتیجه پیش بینی که انتخاب انتخابگر -واقعی- در حال رفتن به به.

اعتقاد به سرنوشت

پارادوکس نیوکامب به اعتقاد به سرنوشت منطقی در که آنها هر دو فرض یقین مطلق از آینده مربوط می شود. در اعتقاد به سرنوشت منطقی- این فرض قطعیت استدلال دایره ایجاد -یک رویداد آینده خاصی را به اتفاق می افتد- بنابراین مسلم است که رخ می- در حالی که پارادوکس نیوکامب نظر گرفته که آیا شرکت کنندگان در بازی خود را قادر به تحت تاثیر قرار دهد به یک نتیجه مقدر است.

ضمیمه ها به مشکل نیوکامب

بسیاری از آزمایشهای فکری مشابه و یا بر اساس مشکل نیوکامب را در ادبیات بحث شده است. برای مثال- یک نسخه کوانتومی-نظری مشکل نیوکامب است که در آن جعبه B با جعبه A گرفتار مطرح شده است.

متا نیوکامب مشکل 

یکی دیگر از مشکلات مربوط متا نیوکامب مشکل است. راه اندازی این مشکل شبیه به مشکل اصلی نیوکامب است. با این حال- پیچ و تاب و در اینجا این است که پیش بینی ممکن است انتخاب به تصمیم بگیرد که آیا برای پر کردن جعبه B پس از این دیدار ساخته شده است یک انتخاب- و به این بازیکن نمی داند که آیا جعبه B در حال حاضر پر شده است. همچنین- نیز وجود دارد یکی دیگر از پیش بینی یک متا پیش بینی- که او نیز به درستی پیش بینی کرده است در هر زمان تنها در گذشته- که پیش بینی های زیر است: -در هر صورت شما هر دو جعبه را انتخاب کنید- و پیش بینی خواهد تصمیم خود پس از شما را- و یا شما خواهد فقط جعبه B را انتخاب کنید- و پیش بینی در حال حاضر تصمیم خود را ساخته شده است. –

در این وضعیت- طرفدار گرفتن هر دو جعبه است با یک معضل مواجه. اگر بازیکن هر دو جعبه طول می کشد- پیش بینی هنوز تصمیم خود را ساخته شده است- و در نتیجه آن خواهد شد که منطقی تر برای بازیکن به جعبه B تنها بوده است. اما اگر بازیکن طول می کشد در جعبه B تنها- پیش بینی خواهد در حال حاضر تصمیم خود ساخته اند- بنابراین تصمیم بازیکن می تواند تصمیم پیش بینی ایجاد نمی کند.

نیوکامب

نیوکامب

نیوکامب

نیوکامب

نیوکامب

نیوکامب

بارادکس – بارادوکس – پارادکس – پارادوکس

منبع :

ویکی پدیا انگلیسی

mathworld.wolfram.com

مطلب پیشنهادی

گربه شرودینگر

گربه شرودینگر – Schrödinger’s cat

گربه شرودینگر یک آزمایش فکری است که در سال ۱۹۳۵ از سوی اروین شرودینگر- فیزیکدان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =